诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 五郊樂章 青帝角音 舒和


郊廟歌辭 五郊樂章 青帝角音 舒和
作者: 魏徵
朝代:
郊廟歌辭 五郊樂章 青帝角音 舒和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'wu', 'jiao', 'le', 'zhang', 'qing', 'di', 'jiao', 'yin', 'shu', 'he']
笙歌籥舞屬年韶,鷺鼓鳧鐘展時豫 。
['sheng', 'ge', 'yue', 'wu', 'shu', 'nian', 'shao', 'lu', 'gu', 'fu', 'zhong', 'zhan', 'shi', 'yu']

調露初迎綺春節,承雲遽踐蒼霄馭 。
['diao', 'lu', 'chu', 'ying', 'qi', 'chun', 'jie', 'cheng', 'yun', 'ju', 'jian', 'cang', 'xiao', 'yu']


简体:
郊庙歌辞 五郊乐章 青帝角音 舒和
笙歌籥舞属年韶,鹭鼓凫钟展时豫 。
调露初迎绮春节,承云遽践苍霄驭 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 五郊樂章 青帝角音 舒和