诗词名句
诗词鉴赏

原上新居十三首 四


原上新居十三首 四
作者: 王建
朝代:
原上新居十三首 四
拼音:
['yuan', 'shang', 'xin', 'ju', 'shi', 'san', 'shou', 'si']
雞鳴村舍遙,花發亦蕭條 。
['ji', 'ming', 'cun', 'she', 'yao', 'hua', 'fa', 'yi', 'xiao', 'tiao']

野竹初生笋,溪田未得苗 。
['ye', 'zhu', 'chu', 'sheng', 'sun', 'xi', 'tian', 'wei', 'de', 'miao']

家貧僮僕瘦,春冷菜蔬焦 。
['jia', 'pin', 'tong', 'pu', 'shou', 'chun', 'leng', 'cai', 'shu', 'jiao']

甘分長如此,無名在聖朝 。
['gan', 'fen', 'zhang', 'ru', 'ci', 'wu', 'ming', 'zai', 'sheng', 'chao']


简体:
原上新居十三首 四
鸡鸣村舍遥,花发亦萧条 。
野竹初生笋,溪田未得苗 。
家贫僮仆瘦,春冷菜蔬焦 。
甘分长如此,无名在圣朝 。

转载请注明出处诗词网 » 原上新居十三首 四