诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 五郊樂章 青帝角音 肅和


郊廟歌辭 五郊樂章 青帝角音 肅和
作者: 魏徵
朝代:
郊廟歌辭 五郊樂章 青帝角音 肅和
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'wu', 'jiao', 'le', 'zhang', 'qing', 'di', 'jiao', 'yin', 'su', 'he']
玄鳥司春,蒼龍登歲 。
['xuan', 'niao', 'si', 'chun', 'cang', 'long', 'deng', 'sui']

節物變柳,光風轉蕙 。
['jie', 'wu', 'bian', 'liu', 'guang', 'feng', 'zhuan', 'hui']

瑤席降神,朱弦饗帝 。
['yao', 'xi', 'jiang', 'shen', 'zhu', 'xian', 'xiang', 'di']

誠備祝嘏,禮殫珪幣 。
['cheng', 'bei', 'zhu', 'gu', 'li', 'dan', 'gui', 'bi']


简体:
郊庙歌辞 五郊乐章 青帝角音 肃和
玄鸟司春,苍龙登岁 。
节物变柳,光风转蕙 。
瑶席降神,朱弦飨帝 。
诚备祝嘏,礼殚珪币 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 五郊樂章 青帝角音 肅和